دپه‌دلن - tepedelen

Lehce-i Osmani دپه‌دلن maddesi. Sayfa:396


دپه‌دلن - tepedelen osmanlica anlamı, دپه‌دلن - tepedelen osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte دپه‌دلن - tepedelen kelimesi nasıl geçiyor. tepedelen osmanlıca nasıl yazılır. tepedelen nedir, tepedelen ne demek arapca yazılışı.1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281