دپه‌لتمك - tepeletmek

Lehce-i Osmani دپه‌لتمك maddesi. Sayfa:395


دپه‌لتمك - tepeletmek osmanlica anlamı, دپه‌لتمك - tepeletmek osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte دپه‌لتمك - tepeletmek kelimesi nasıl geçiyor. tepeletmek osmanlıca nasıl yazılır. tepeletmek nedir, tepeletmek ne demek arapca yazılışı.6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279