وره‌مامك - verememek

Lehce-i Osmani وره‌مامك maddesi. Sayfa:799


وره‌مامك - verememek osmanlica anlamı, وره‌مامك - verememek osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte وره‌مامك - verememek kelimesi nasıl geçiyor. verememek osmanlıca nasıl yazılır. verememek nedir, verememek ne demek arapca yazılışı.4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277