كیرپيك - kirpik

Lehce-i Osmani كیرپيك maddesi. Sayfa:709


كیرپيك - kirpik osmanlica anlamı, كیرپيك - kirpik osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte كیرپيك - kirpik kelimesi nasıl geçiyor. kirpik osmanlıca nasıl yazılır. kirpik nedir, kirpik ne demek arapca yazılışı.3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283