اريكله‌مه - erikleme

Lehce-i Osmani اريكله‌مه maddesi. Sayfa:64


اريكله‌مه - erikleme osmanlica anlamı, اريكله‌مه - erikleme osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte اريكله‌مه - erikleme kelimesi nasıl geçiyor. erikleme osmanlıca nasıl yazılır. erikleme nedir, erikleme ne demek arapca yazılışı.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278