زفتجی - ziftçi

Lehce-i Osmani زفتجی maddesi. Sayfa:426


زفتجی - ziftçi osmanlica anlamı, زفتجی - ziftçi osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte زفتجی - ziftçi kelimesi nasıl geçiyor. ziftçi osmanlıca nasıl yazılır. ziftçi nedir, ziftçi ne demek arapca yazılışı.4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277