اوغالامق - ovalamak

Lehce-i Osmani اوغالامق maddesi. Sayfa:127


اوغالامق - ovalamak osmanlica anlamı, اوغالامق - ovalamak osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte اوغالامق - ovalamak kelimesi nasıl geçiyor. ovalamak osmanlıca nasıl yazılır. ovalamak nedir, ovalamak ne demek arapca yazılışı.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278