هانگی - hangi

Lehce-i Osmani هانگی maddesi. Sayfa:801


هانگی - hangi osmanlica anlamı, هانگی - hangi osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte هانگی - hangi kelimesi nasıl geçiyor. hangi osmanlıca nasıl yazılır. hangi nedir, hangi ne demek arapca yazılışı.1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281